Tijdens de lockdown

Beeldende Coaching

Setting op school 

Behandelplan

Het nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona.

 

Het Ministerie OCW heeft een menukaart ontwikkeld met interventies die onder andere gericht zijn op het welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

 

Wanneer kinderen goed en positief in hun vel zitten, lukt het hen om te leren en zichzelf te ontwikkelen.  Daarnaast is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in hun omgeving. 

Dit komt hun leerresultaten ten goede.

 

Welbevinden en leerresultaten kunnen niet los van elkaar gezien worden. In algemene zin kunnen we zeggen dat sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling elkaar beïnvloeden. 

Interventies gericht op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van  leerlingen

 

Beeldende coaching kan ingezet worden op scholen voor individuen of groepen die ondersteuning kunnen gebruiken. 

 

Tijdens een groepssessie wordt er gewerkt aan sociale doelen als; grenzen aangeven, conflicthantering, sociale vaardigheden, Nee durven zeggen etc. Er is aandacht voor de groepsdynamiek (normdrager en lastdrager)

Ook worden thema's besproken waar kinderen mee struggelen. Wanneer je er samen mee struggelt, verbindt het je en sta je sterker. Je voelt je dan misschien minder alleen. 

 

Tijdens de individuele sessies kan er gericht aandacht uitgaan naar problematieken waarmee zij kampen; problemen thuis, faalangst, onzekerheid etc

 

Ongeacht de maatregelen, kan er op een school vast een ruimte beschikbaar gesteld worden. Een ruimte die voldoet aan goede ventilatie, waar eventueel groepstherapie op afstand gegeven kan worden, is ideaal. 

Uiteraard gaat alles eerst in overleg met de desbetreffende school en de mogelijkheden. 

 

Fase 1: Kennismaken met het medium en met elkaar. Belangrijk is de dialoog tussen de cliënt en de beeldende therapeut. Het vergroten van het veiligheidsgevoel is belangrijk in deze fase. 

 

 

Fase 2: Behandeling specifieke doelen
Er wordt ingezoomd op klachten die individueel of als groep ervaren worden.

Na een periode van sessies wensen we vooruitgang te zien in het kind. Middels observaties en evaluatiegesprekken met betrokkenen, wordt het proces nauw gevolgd. 

 

Fase 3: Afrondingsfase

Het einde van de behandeling nadert. We ronden af en werken toe naar de laatste sessie.